Mittetulundusühingu „Saarlaste Agilityklubi“ Põhikiri

 

I Ühingu nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi „ühing“) ametlik nimi on „Saarlaste Agilityklubi“.
1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik Saare maakond Mustjala vald.
1.3 Ühingu eesmärgiks on: hoogustada maakonna koertekasvatajate hulgas sportlikku agility-tegevust koos oma kasvandikega; ühendada maakonna koerte kasvatajaid, treenereid, funktsionääre ja koerte kasvatust toetavaid ettevõtteid, asutusi ning organisatsioone; propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist loomadesse ja loodusesse.
Ühing teostab õppesportlikku, metoodilist, kultuurilist ja propagandistlikku tegevust; korraldab treeninguid, võistlusi ja näitlikke üritusi; paljundab ja levitab teatme- ning õppematerjale.
1.4 Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.5 Ühing on asutatud tähtajatuna.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise, ühingust väljaastumise ja -arvamise tingimused ning kord

2.1 Ühingu liikmeteks võivad olla:
2.1.1 täisliige – füüsilised isikud alates 18. eluaastast;
2.1.2 noorliige – ühingu liige kuni 18. eluaastani;
2.1.3 pereliige – ühingu liikme lähisugulased (abikaasa, alaealised lapsed, õed-vennad kuni 18. eluastani);
2.1.4 sponsorliige – ühingu tegevust toetavad asutused, ettevõtted ja organisatsioonid.
2.2 Ühingu liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus, tasuda sisseastumismaks ja aastamaks vastavalt asutajate (ühingu üldkoosoleku) otsusele.
2.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus (juhataja);
2.4 Ühingu liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus (juhataja) keelduda, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või käesoleva põhikirjaga.
2.5 Ühingu liige, kes ei tasu aastamaksu vastavas otsuses kehtestatud tähtajaks arvatakse liikmete hulgast automaatselt välja;
2.6. Ühingu liikmest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

III Ühingu liikmete õigused ja kohustused

3.1 Ühingu täisliikmel on õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.1.2 olla valitud ühingu juhatusse, revisjonikomisjoni ja muudesse juhtorganitesse; valida nende liikmeid;
3.1.3 saada ühingu juhatuselt (juhatajalt) ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
3.2 Ühingu noor-, pere- ja sponsorliikmetel on õigus:
3.2.1 osaleda ühingu üldkoosolekul;
3.2.2 saada ühingu juhatuselt (juhatajalt) ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.
3.3 Ühingu kõik liikmed on kohustatud:
3.3.1 järgima ühingu tegevuses osalemises ühingu põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
3.3.2 tasuma määratud tähtajaks ühingu aastamaksu;

IV Ühingu juhtimine

4.1 Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on enam kui pool koosolekul esindatud ühingu täisliikmetest, ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.3 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
4.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või autiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
4.5 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja seda esindab juhatus (juhataja).
4.6 Juhatus (juhataja) valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
4.7 Juhatuse otsused on vastu võetud, kui nende poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

V Ühingu majandustegevus

5.1 Ühing võib arendada põhikirjalisest tegevusest lähtuvalt majandustegevust, kui see toetab ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmist ja ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.
5.2 Ühingu vahendid ja vara moodustuvad:
5.2.1 sisseastumis- ja aastamaksudest;
5.2.2 annetustest, riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja muudelt organisatsioonidelt ning ühendustelt;
5.2.3 ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklammlepingutest, tehingutest varaga ning muudest laekumistest.
5.3 Ühingu tegevuse raamatupidamislikku arvestust korraldab juhatus (juhataja).

VI Ühingu tegevuse ümberkorraldamine ja likvideerimine

6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korras.
6.2 Ühingu ühinemise, jagunemise või likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul esindatud täisliikmetest.
6.3 Ühingu likvideerimist korraldavad juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt selleks määratud isikud.
6.4 Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse järelejäänud ühingu vara üle sarnase eesmärgiga tegutsevale mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingu „Saarlaste Agilityklubi“ põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 10.jaanuaril 2010.a.